Analitička merenja

Voda, pića, mlečni proizvodi, hemikalije ili farmaceutski proizvodi se analiziraju svaki dan. Otkrijte naš sveobuhvatan portfolio i izaberite proizvod koji najbolje odgovara vašim potrebama procesa.

Analitička merenja koja odgovaraju vašim potrebama

Veliko iskustvo u rešavanju zahteva za analitičkim merenjem stoji iza našeg partnera Endress Hauser i rešenja koje nudi na tržištu.

 • pH vrednosti
 • Redox potencijala
 • Električne provodnostii
 • Koncentracije rastvorenog kiseonika
 • Slobodnog i rastvorenog hlora
 • Mutnoće i sadržaja čvrstih materija
 • Sadržaj nitrata
 • Analizatori za merenje sadržaja fosfata, amonijaka, nitrita i ostalih parametara

Veliki izbor senzora, držača i transmitera za rad u teškim uslovima.
Uređaji maksimalno ispunjavaju zahteve korisnika u vezi praćenja rada elektroda, merenja i obrade, prikaza i operativnih funkcija.

PH / Redox merenje

PH merenje
 • Endress+Hauser, u svom proizvodnom programu analitičkih merenja ima široki spektar pH elektroda namenjenih za razne aplikacije, pitku i otpadnu vodu, energetiku, razne industrijske procese kao i za prehrambenu i farmaceutsku industriju gde se koriste elektrode izdržljive na veliki broj CIP i SIP ciklusa.
 • Raznovrstan izbor pH staklenih elektroda i ISFET pH elektroda bez staklenih delova.
 • pH elektrode izrađene u najnovijoj Memosens tehnologiji – induktivni bezkontaktni prenos podataka sa elektrode obezbeđuje prevazilaženje problema sa korozijom, vlažnošću i uzemljenjem. Olakšan je rad jer elektrode mogu da se kalibrišu u laboratoriji, ne moraju da se koriste specijalni koaksijalni kablovi i rastojanja između senzora i transmitera mogu da budu duža. U svakoj elektrodi je ugrađen memorijski čip u kom se čuvaju podaci o elektrodi i omogućuju prediktivno održavanje.
 • Veliki izbor držača senzora, protočnih, za uranjanje i ubodnih armatura,
 • Veliki izbor transmitera jednokanalnih i višekanalnih.
Merila provodnosti

Merni sistemi pogodni za merenje različitih opsega provodnosti, otpornosti medijuma  kao i određivanje koncentracije kiselina, baza i soli.

Merenje provodnosti

U zavisnosti od aplikacije mogu se izabrati induktivni ili konduktivni princip merenja.
U proizvodnom programu Endress+Hauser postoji široka lepeza provodnih i induktivnih senzora za merenje provodnosti medijuma, optimizovanih za određene aplikacije. Postoji veliki izbor različitih procesnih priključaka prilagođenih za određene industrije, različit izbor materijala koji su u dodiru s medijumom kao i dizajn prilagođen procesima sa velikom promenom temperature za vreme sterilizacije.
Primena u svim industrijskim oblastima: tretmanima vode i otpadne vode, ultra čistoj vodi, jonskim izmenjivačima, reverznoj osmozi, vodi za hlađenje i desalinizaciji.

Merila koncentracije rastvorenog kiseonika u vodi

Merenje koncentracije rastvorenog kiseonika

Sadržaj rastvorenog kiseonika u vodi ima važnu ulogu u mnogim aplikacijama: od tretmana pitke vode, kontrole procesa aeracije u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, merenja koncentracije kiseonika u tragovima u napojnoj vodi za kotlove, kontroli procesa fermentacije u prehrambenoj industriji.
Senzori za merenje koncentracije rastvorenog kiseonika su namenjeni kako za merenje u otvorenim kanalima i bazenima tako i za ugradnju u cevi i rezervoare. Veliki izbor držača senzora pružaju sigurnost merenja u različitim primenama. Postoje armature za uranjanje, protočne i ubodne armature.

Merila mutnoće

Primena u tretmanima pitke i otpadne vode, praćenju kvaliteta površinskih voda, reka, jezera i mora, kondenzata i napojne kotlovske vode, papirnoj industriji, kao i u hemijskoj industriji u procesu spaljivanja otpada i postrojenju za proizvodnju pare gde su visoke temperature i Ex sredina.

 • Jednostavna kalibracija senzora bez korišćenja formazina, koji je kancerogen.
 • Merenje se vrši različitim optičkim metodama zavisno od potrebnog opsega merenja i tipa senzora.
 • Različiti senzori sa integrisanim ultrazvučnim čišćenjem ili integrisanim brisačem.
 • Specijalne armature za čistu vodu male mutnoće i sistemom za uklanjanje mehurića.
 • Prikazivanje vrednosti mutnoće u FNU, NTU, ppm, g/l, % ili % SS itd.

Merila koncentracije rezidualnog i totalnog hlora

Sadržaj slobodnog hlora ili hlorid doksida

Hlor ili hlor-dioksid se koristi kao antibakteriološko sredstvo u bazenima, pitkim i otpadnim vodama i u industrijskim aplikacijama kao što su rashladni sistemi ili gasno pranje u prehrambenoj industriji. Senzori su bazirani na amperometrijskom principu merenja. Postoje specijalne protočne armature i nekoliko mogućnosti izbora transmitera. Endress+Hauser nudi i kompletni sistem postavljen na tabli koju samo treba pričvrstiti na zid i dovesti uzorak.

Sadržaj totalnog hlora

Senzori totalnog hlora su namenjeni za merni opseg od 0,1 … 10 mg/l. Pod totalnim hlorom se podrazumeva:

 • Slobodni hlor (Cl2 (rastvoren), HOCl, OCL-)
 • Vezani hlor (hloramini)
 • Organski vezani hlor (npr. derivati cijanurinske kiseline)

Postoje držača senzora za uranjanje u rezervoar i protočne armature.

Analizatori

Endress+Hauser u svom proizvodnom programu za analitička merenja ima čitav niz analizatora koji rade na kolorimetrijskom principu.
Analizatori Stamolys CA71 su poznati po svojoj fleksibilnosti, maloj investiciji i malim troškovima održavanja. Jednostavni su za korišćenje. Robustna peristaltička pumpa, visokih performansi, s optimiziranim sistemom cevčica i glavom s 5-valjaka obezbeđuju precizno uzimanje i prenošenje uzorka. Minimalna potrošnja reagensa.
Bazirani su na istim metodama merenja kao u standardnim laboratorijama.

Prednosti
 • Vrlo precizno merenje
 • Standardizovane merne metode
 • Funkcija automatske kalibracije i samo-čišćenja
 • Mali troškovi održavanja

Parametri koji se mere

 • Aluminijum
 • Hlor – slobodan i totalan
 • Hromati
 • Bakar
 • Gvožđe
 • Tvrdoća
 • Hidrazin
 • Mangan
 • Silikati
 • Amonium
 • Nitrati
 • Fosfati

Merenje nivoa mulja

U mnogim industrijskim procesima, suspenzije se u procesu taloženja razdvajaju na čvrste i tečne komponente. Za upravljanje ovakvm procesima u praksi neophodno je pratiti prelaznu zonu i zonu razdvajanja kontinualno.
U proizvodnom programu Endress+Hauser postoje dve metode pouzdanog merenja nivoa muljau vodi: optički i ultrazvučni.

Optičko merenje

Direktno, pouzdano, kontinualno mjerenje koncentracije po nivou uz pomoć  pokretnog optičkog senzora koji se automatski uranja. Paralelnim merenjem koncentracije mulja i dubine dobija  se profil mulja u taložniku.

Ultrazvučno merenje

Uz pomoć ultrazvučnog senzora koji je uronjen u vodu merenjem vremena prostiranja talasa, putem trajno instaliranog ultrazvučnog senzora. detektuje se zona razdvajanja mulja oo vode.

Primena
 • Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda: primarni i sekundarni taložnici, ugušćivači mulja
 • Postrojenja za prečišćavanje pitkih voda: Taložnici nakon dodavanja flokulanata,
 • Hemijska industrija: statički separacioni procesi
 • Rudarstvo: ugušćivači nakon procesa pranja uglja

Monitoring stanice

Voda je osnovni i najdragocenijii resurs. U cilju pouzdanog monitoringa površinskih voda, sigurnog snabdevanja vodom i efikasnog prečišćavanja otpadnih voda, potrebno je imati relevantne analitičke podatke na svakom koraku unutar ciklusa vode. Uzimanje reprezentativnog uzorka je prvi i najvažniji korak. Uređaji za automatsko uzimanje uzoraka i distribucija uzoraka u za tu svrhu individualno odabranih boca. Da bi se izbegle bilo kakve biološke promene u prikupljenim uzorcima, uzorci mogu biti smešteni u hladnjaku na temperaturi od 4 ° C.

Nova generacija Endress+Hauser stacionarnih i prenosivih uzimača uzoraka je promenila svet uzorkovanja. Oni ne samo da ispunjavaju sve međunarodne standarde i zakone u vezi uzimanja reprezentativnih uzoraka vode, već pružaju i jedinstvenu fleksibilnost za sve primene u vodama. Osim toga, zasnivaju se na temelju nove Liquiline-Memosens platforme i mogu se koristiti kao merne stanice.
Endress+Hauser u svom proizvodnom programu ima uređaje za uzimanje uzoraka koji mogu biti mobilni i fiksni kao i merne stanice koje se individualno definišu. Postoji veliki izbor veličine i rasporeda boca za uzorkovanje, staklenih i plastičnih boca, pumpe vakumske ili peristaltičke, program uzorkovanja, sadržaj merenja…

Analizatori – ostali parametri koji mogu da se mere:
 • BOD
 • BODeq
 • COD
 • CODeq
 • SAC
 • TOC
 • TOCeq
 • Toxicity
 • TS
 • SV
 • Nitrati
 • Totalni fosfati
 • Amonijum